KRIVIČNI ZAKON RS PORODIČNI ZAKON RS OKVIRNI ZAKON O ZALOZIMA OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR RS PRAVNA PRIRODA UGOVORA O OSIGURANJU I POLISE OSIGURANJA UGOVORI O KREDITU U PRAKSI ZAKON O BANKAMA RS ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI ZAKON O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA BIH ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU FBIH ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU RS ZAKON O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE RS ZAKON O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE U PRIVATNOM OSIGURANJU FBIH ZAKON O EKSPROPRIJACIJI RS ZAKON O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI RS ZAKON O FISKALNIM KASAMA RS ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU RS ZAKON O IZVOZNO KREDITNOJ AGENCIJI BIH  ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU RS ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BIH ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA RS ZAKON O KONCESIJAMA BIH ZAKON O KONCESIJAMA RS ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU RS – prečišćen tekst ZAKON O LIKVIDACIONOM POSTUPKU RS ZAKON O MJENICI RS ZAKON O NASLJEĐIVANJU RS ZAKON O NOTARIMA RS ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA FBIH ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA RS ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU RS ZAKON O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI  ZA MOTORNA VOZILA I OSTALA OBAVEZNA OSIGURANJA RS ZAKON O OSNOVAMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA RS ZAKON O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU MATERIJALNE I NEMATERIJALNE ŠTETE ZAKON O OVLAŠĆENJIMA AMS RS ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU RS – prečišćen tekst ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBIH ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKT ZAKON O PDV-u ZAKON O PENZIJSKO INVALIDSKOM OSIGURANJU ZAKON O PORESKOJ UPRAVI RS ZAKON O POSREDOVANJU U OSIGURANJU RS ZAKON O POSREDOVANJU U PRIVATNOM OSIGURANJU FBIH ZAKON O PRAVIMA BORACA RS ZAKON O PREKRŠAJIMA RS ZAKON O PRENOSU PRAVA RASPOLAGANJA IMOVINOM NA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE RS ZAKON O PRIVATIZACIJI DRŽAVNOG KAPITALA U PREDUZEĆIMA ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA RS – prečišćen tekst ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI RS – sa amandmanima ZAKON O RAČUNOVODSTVU RS ZAKON O RADU RS ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U RS ZAKON O REGISTRU ZALOGA RS ZAKON O SPOLJNO TRGOVINSKOJ POLITICI BIH ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA BIH ZAKON O STEČAJNOM POSTUPKU RS ZAKON O STVARNIM PRAVIMA RS ZAKON O SUDOVIMA FEDERACIJE BIH ZAKON O SUDOVIMA RS ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA RS ZAKON O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI RS ZAKON O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA RS ZAKON O UPISU U SUDSKI REGISTAR RS ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA RS ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA BIH ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU BIH ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU FBIH ZAKON O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU RS ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU RS ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE RS ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU RS ZAKON O VOLONTIRANJU RS ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE BIH ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANIH LICA RS ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU – prečišćen tekst ZAKON O ZAŠTITI NA RADU RS ZAKON O ZAŠTITI OD KLEVETE RS ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA RS ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI RS ZAKON O ŽELJEZNICAMA RS ZAKON O ŽIGU BIH ZAKON O ŽIGU RS ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU ZA MOTORNA VOZILA – prečišćen tekst ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA    Advokat dr. Dalibor Pejaković   Aleja Svetog Save 7b/1   78.000 Banja Luka   Mob: 065 / 699 – 809   Email:dalibor.pejakovic@gmail.com   www. advokatpejakovic.com