Copyright © Dalibor Pejaković Poslovno pravo (postupci registracije privrednih društava, svih vrsta promjena koja se odnose na privredna društva, usklađivanja akata društava sa zakonom, postupci održavanja sjednica organa društava, promjene oblika društava i slično Pravo osiguranja (postupci zaključivanja ugovora o osiguranju, postupci pred osiguravajućim društvima i sudovima koji se odnose na naknadu štete iz osiguranja i ostale pravne poslove vezana za postupak osiguranja) Naknada štete (u svim građanskim i privrednim sporovima koji se odnose na razne vrste podnošenja tužbi i vođenja postupaka naknade materijalne i nematerijalne štete) Krivični postupci (postupak zastupanja u svim krivičnim i prekršajnim postupcima, pred sudijama pojedincima ili pred vijećem) Građanski postupci - parnični i vanparnični - (svi oblici zastupanja u oblasti građanskih parnica i vanparničkih postupaka koji se naročito odnose na podnošenje tužbi, redovnih i vanrednih pravnih lijekova, pokretanja i vođenja raznih postupak pred nadležnim sudovima) Upravni postupci i upravni sporovi (sve vrste postupaka koji se vode pred nadležnim upravnim organima, kao i upravnih sporova koji se vode pred nadležnim sudovima) Radni odnosi (sve vrste postupaka koji se odnose na zaštitu prava radnika i poslodavca, uređenje akata vezanih za radne odnose, pokretanje postupaka pred nadležnim sudovima i učestovanje u postupcima vezanih za radne odnose) Postupci koji se odnose na razvod braka, podjelu bračne imovine i slično Postupci pred Ustavnim sudom (pokretanje i učestvovanje u postupcima koji se odnose na podnošenje raznih postupaka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, postupaka zaštite ljudskih prava i sloboda i slično) Razni postupci pred notarom (postupci koji se odnose na zastupanje stranaka pred notarom, priprema i usaglašavanje ugovora i akata pred notarom, zaštita prava stranaka u postupku zaključivanja raznih vrsta ugovora) Postupci koji se odnose na nepokretnosti (razni postupci koji se odnose na promet i opterećenje nepokretnosti, sticanja određenih prava, postupaka odobrenja građevinske i upotrebne dozvole, postupaka denacionalizacije, eksproprijacije i slično  Advokat dr. Dalibor Pejaković   Aleja Svetog Save br. 19   78.000 Banja Luka   Mob: 065 / 699 – 809   Email:dalibor.pejakovic@gmail.com     www.advokatpejakovic.com