Banja Luka, 24. aprila, 2015. Danas je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, Dalibor Pejaković, advokat iz Banja Luke, stekao naučno   zvanje doktor pravnih nauka. On je uspješno odbranio svoju doktorsku tezu pod naslovom : “Pravni aspekti naknade štete iz osiguranja  u međunarodnom prevozu robe “ Komisija za javnu odbranu ove doktorske disertacije u sastavu dr. Marko Rajčević, redovni profesor Pravnog  fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, dr. Dušanka Šuršev, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u  Novom Sadu i akademik dr. Vitomir Popović, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj  Luci koji je bio i mentor u izradi ove doktorske disertacije, bila je očigledno zadovoljna sa onim što je čula od  kandidata. Kako i ne bi kada je Dalibor Pejaković pokazao zavidno znanje iz ove još uvijek nedovoljne istražene naučne  oblasti. “Razlozi za istraživanje navedene teme polaze od  značaja ugovora o osiguranju u međunarodnom  prevozu robe i likvidacije štete analizirane sa  njenog pravnog aspekta. U današnjem smislu  riječi se neosporno može izvesti zaključak da  međunarodni prevoz robe igra značajnu ulogu u  međunarodnoj trgovini, a samim tim i njeno  osiguranje koje predstavlja veliku sigurnost za sve subjekte koji u ovom poslovnom lancu učestvuju”,  rekao je pored ostalog u uvodnim napomenama  mentor, akademik prof. dr Vitomir Popović.   Komisija za javnu odbranu konstatovala je tako da je analiza obavljena u ovom istraživanju ukazala da  poslovni subjekti u Republici Srpskoj ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini vrlo malo koriste ovu uvrstu osiguranja,  iako je nelikvidnost i zaduženost gorući problem naše privrede. Uočili su takođe da je kandidat kroz svoj rad, u  oblasti koja nije dovoljno naučno obrađena, dao svoj doprinos predstavljajuči svoju temu na jedan poseban i  orginalan način. Na jednom mjestu je dokaznim metodama obradio pravne aspekte naknade štete iz osiguranja  u međunarodnom prevozu robe u svjetlu savremenih zakonskih propisa i opštih pravila, ukazujući na  neraskidivu vezu između pravno-teorijske i praktično-poslovne dimenzije ovog pravnog posla, što čini, između  ostalog, i koristan doprinos svim onima koji se bave ovom problematikom.   Njegov doprinos pravnoj nauci ali i poslovnoj praksi je evidentan.   Ova doktorska disertacija napisana je na ukupno  265 strana, od čega 247 stranica čistog teksta.  Autor je koristio brojne domaće i strane izvore.  Literatura se tako sastoji od 208 jedinica  razvrstanih na knjige i članke, zakonske tekstove,  ostale propise i internet stranice. Navedena  literatura je citirana u 383 fusnote. Od stranih  izvora, odnosno literature, kandidat je posebno  analizirao međunarodne konvencije i  međunarodna pravila koja se odnose na  osiguranje međunarodnog karga i nastanka štete. Cijelokupna materija je podijeljena na uvod, pet glava i zaključak.   Sada već doktor pravnih nauka, Dalibor Pejaković izlagao je svoju doktorsku disertaciju koristeći brojne  argumente do kojih je došao u toku svog istraživanja. Uspješno je odgovorio i na sva pitanja i pod pitanja  članova komisije tako da predsjedniku komisije na kraju nije preostalo ništa drugo nego da Daliboru Pejakoviću  uruči uvjerenje o stečenom naučnom zvanju doktor pravnih nauka. Uručio mu je i video zapis sa ove odbrane  koji će ga u godinama koje slijede podsjećati na dan kada je ozbiljno zakoračio u svijet nauke.    Doktorsku disertaciju pod nazivom “Pravni aspekti naknade štete iz osiguranja u međunarodnom prevozu robe”  je prijavio 10.05.2013. godine.  Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta Univeziteta u Banjoj Luci je na sjednici održanoj dana 17.05.2013.  godine donijelo odluku o prihvatanju teme doktorske disertacije mr. Dalibora Pejakovića, a dana 16.07.2014.  godine usvojilo Izvještaj komisije o ocjeni naučne zasnovanosti i podobnosti teme i kandidata i imenovalo  mentora akademika dr. Vitomira Popovića, redovnog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.  Dana 02.11.2014. godine mentor je obavijestio ovaj Fakultet da je mr. Dalibor Pejaković završio doktorsku  disertaciju.   Nastavo-naučno vijeće Pravnog fakulteta u Banjoj Luci je na sjednici održanoj dana 15.12.2014. godine  usvojilo Izvještaj komisije o izrađenoj doktorskoj disertaciji i imenovalo komisiju za javnu odbranu.    Senat Univerziteta u Banjoj Luci je dana 19.02.2015. godine donio odluku o saglasnosti na Izvještaj o izrađenoj  doktorskoj disertaciji mr. Dalibora Pejakovića pod nazivom “Pravni aspekti naknade štete iz osiguranja u  međunarodnom prevozu roba”.
                    Izvor: zvanična stranica Pravnog Fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci