Rođen 10.08.1982.godine u Banjoj Luci.  Osnovnu školu Sveti Sava takođe završio u Banjoj Luci u periodu od  1989.godine do 1997.godine. Srednju tehničku školu takođe završio u  Banjoj Luci u periodu od 1997.godine do 2001.godine.  Po odsluženju vojnog roka upisao Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj  Luci 2003.godine i isti završio 2007.godine. U oktobru 2007.godine  počeo raditi u advokatskoj kancelariji Gordane Gerdijan kao pripravnik,  a nakon toga 2008.godine u notarskoj kancelariji Gordane Gerdijan kao  notarski pomoćnik. U aprilu 2009.godine položio pravosudni ispit u Vrhovnom sudu  Republike Srpske.   2010.godine zaposlio se u "Dunav osiguranju" a.d. Banja Luka na funkciji direktora funkcije za pravne  poslove, ljudske resurse i opšte poslove. Obavljao i funkciju člana Upravnog odbora "Dunav auto" d.o.o. Banja Luka do jula 2012.godine. U međuvremenu Postdiplomske magistarske studije privrednopravnog smijera  završio 2011. godine na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci odbranom magistarskog rada pod nazivom "Ugovor o  osiguranju robe u prevozu sa elementom inostranosti". Advokatsku djelatnost obavlja od 15.05.2012.godine kada je i upisan u Advokatsku komoru Republike Srpske.  2013.godine odobrena izrada doktorske teze pod nazivom  "Pravni aspekti naknade štete u međunarodnom  prevozu robe". U toku studija završio nekoliko specijalizovanih kurseva i to    Klinika za krivično-procesno pravo, 2004-2005   Klinika ljudska prava i slobode, 2005-2006   Klinika za građansko-procesno pravo, 2006-2007  Posjeduje preporuku Američke advokatske komore ABA/CELI (American  Bar Association Rule of Law initiative) 29.06.2007.  Jedan od osnivača Centra za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga Banja Luka. U toku svog rada objavio nekoliko stručnih i naučnih radova i to: Uloga i značaj engleske polise osiguranja u međunarodnom  prevozu robe, časopis Glosarijum broj: 10 od oktobra 2012.  godine, strana 11-20 Pravni aspekti ugovora o osiguranju od odgovornosti za štete koje  upotrebom motornog vozila budu pričinjene trećem licu u Bosni i  Hercegovini, časopis  ZIPS, "Privredna štampa" d.o.o. Sarajevo  broj: 1256  od februara 2013. godine, strana 10-16   Uloga i značaj zaključivanja ugovora o osiguranju, prava priroda  polise i problemi nastanka ugovora o osiguranju u praksi,  godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 35 od  februara 2013.  godine, strana 57-77 Pravni aspekti, uloga i značaj usvajanja novih institutskih klauzula  za osiguranje robe u međunarodnom prevozu, Srpska pravna  misao broj: 46 od februara 2013. godine, strana 81-97  Pravna priroda Ugovora o kreditu i problemi nastanka Ugovora u  praksi, Pravna riječ broj 36, oktobar 2013.godine, strana 573-588.  Od oktobra 2013.godine predaje na visokoj školi za ekonomiju i informatiku Prijedor u predmetu poslovno pravo.  Oženjen, otac dvoje djece. Rekreativno se bavi sportom.   Copyright © Dalibor Pejaković